Allmänt

Sedan den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) i samtliga av EU:s medlemsländer. Förordningen likställs med lag och innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. I denna integritetspolicy presenteras hur Entrepreneurs Academy arbetar för att skydda den personliga integriteten för sina medlemmar.

Principer

Entrepreneurs Academy arbetar efter följande principer vid behandling av personuppgifter:

  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering

Rättigheter som medlem

Som medlem i Entrepreneurs Academy har du rätt till följande:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga uppgifter rättade
  • Få dina uppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • Få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
  • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att få hjälp med att utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta: hello@entrepreneursacademy.se

Hantering av personuppgifter

I denna sektion presenteras hur Entrepreneurs Academy hanterar personuppgifter om dig och föreningens medlemmar, vilken typ av personuppgift som lagras och vad syftet med lagringen är.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk person. De personuppgifter som Entrepreneurs Academy behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och foton i den mån föreningen är i behov av dessa uppgifter.

Ändamålet med behandlingen

Entrepreneurs Academy behandlar dina personuppgifter för att kunna inbjuda dig till olika föreningsrelaterade arrangemang såsom evenemang, föreläsningar, projekt och workshops. Behandling av personuppgifter sker även inom ramen för föreningens nyhetsbrev, vari framgår händelser som berör föreningen och om dess utveckling i olika hänseenden. Personuppgifter kan även komma att användas för statistik och analys.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Det är ett gemensamt och berättigat intresse och även till fördel för dig att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. I åtskilliga fall baserar föreningen även sin behandling av personuppgifter på samtycke att göra det samt på skyldighet enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Entrepreneurs Academys styrelse gör årligen en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Delande av information till tredje part

Entrepreneurs Academy kan komma att dela dina personuppgifter med föreningens samarbetspartners. Vid sådana delningar behandlas dina personuppgifter alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta säkerställs genom skriftliga avtal som förhindrar att tredje part kan använda dina uppgifter för egna ändamål.

Säkerhet

Entrepreneurs Academy arbetar ständigt för att säkerställa att sekretess råder kring de personuppgifter föreningen behandlar. Detta innebär att tydliga rutiner finns för att upprätthålla en god IT-säkerhet och för att förebygga dataintrång. Vid en personuppgiftsincident är Entrepreneurs Academy skyldiga att rapportera detta till Datainspektionen inom 72 timmar. Detta ansvarar föreningens styrelse för att göra.

Ändring i policyn

Entrepreneurs Academys styrelse är ansvarig för att uppdatera denna policy i enlighet med nya lagar och regler samt när rutiner ändras. Vi rekommenderar att du som medlem regelbundet håller dig uppdaterad om hur dina personuppgifter behandlas. Detta gör du enklast genom att ta del av denna integritetspolicy. Vid större förändringar kommer du att informeras i någon av Entrepreneurs Academys kanaler.

Entrepreneurs Academys integritetspolicy ses kontinuerligt över och uppdateras vid behov. Styrelsen ansvarar för att fastslå en integritetspolicy inför varje termin.

Personuppgiftsansvarig samt kontaktuppgifter

Entrepreneurs Academys styrelse org. nr 802447-1974, med adress Klostergatan 10, 753 21 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Du kan när som helst kontakta föreningen via hello@entrepreneursacademy.se vid frågor om dina personuppgifter.

Adress: Klostergatan 10, 753 21 Uppsala.
Hemsida: www.entrepreneursacademy.se 
Organisationsnummer: 802447-1974

Senast uppdaterad 2018-07-02.